เลือกภาษา

มาร่วมเรียนรู้กับผู้คนกว่า 30 ล้านคนที่ได้ใช้วิธีการเรียนภาษาของ uTalk

ยอดนิยม

ได้ทั้งหมด! (150+ ภาษา)
ได้ทั้งหมด! 150+ ภาษา
จีนตัวย่อ
จีนตัวย่อ
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ดัตช์
ดัตช์
ทิเบต
ทิเบต
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
สเปน
สเปน
อังกฤษ - สหราชอาณาจักร
อังกฤษ - สหราชอาณาจักร
อาหรับมาตรฐานสมัยใหม่
อาหรับมาตรฐานสมัยใหม่
อิตาลี
อิตาลี
เยอรมัน
เยอรมัน

กรีก
กรีก
กรีกโบราณ
กรีกโบราณ
กรีนแลนด์
กรีนแลนด์
กวางตุ้ง
กวางตุ้ง
กัจฉิ
กัจฉิ
กันนาดา
กันนาดา
กาตาลัง
กาตาลัง
กาลิเซีย
กาลิเซีย
กิญญาร์วันดา
กิญญาร์วันดา

คอร์ซิกา
คอร์ซิกา
คอร์นิช
คอร์นิช
คะห์โอซา
คะห์โอซา
คาซัค
คาซัค
คีร์กีซ
คีร์กีซ
คุชราต
คุชราต

จอร์เจีย
จอร์เจีย
จีน (แคะ)
จีน แคะ
จีนตัวย่อ
จีนตัวย่อ

ชวา
ชวา
ชิเชวา (เนียนจา)
ชิเชวา เนียนจา

ซองคา
ซองคา
ซามัว
ซามัว
ซามิ (ทิศใต้)
ซามิ ทิศใต้
ซาร์เดญา
ซาร์เดญา
ซิซิลี
ซิซิลี
ซูลู
ซูลู

ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

ดัตช์
ดัตช์
ดารี
ดารี

ติกริญญา
ติกริญญา
ตุรกี
ตุรกี

ทมิฬ
ทมิฬ
ท็อกพิซิน
ท็อกพิซิน
ทาจิก
ทาจิก
ทิเบต
ทิเบต
ทุมบูกา
ทุมบูกา

นอร์เวย์
นอร์เวย์
นาโปลี
นาโปลี

บอตสวานา
บอตสวานา
บอสเนีย
บอสเนีย
บัลแกเรีย
บัลแกเรีย
บัสเก
บัสเก
บุรุนดี
บุรุนดี

ปัญจาบ (ปากีสถาน)
ปัญจาบ ปากีสถาน
ปัญจาบ (อินเดีย)
ปัญจาบ อินเดีย
ปาเปียเมนโต
ปาเปียเมนโต

ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส - แคนาดา
ฝรั่งเศส - แคนาดา

พม่า
พม่า
พาชตู
พาชตู
พิดจิน (ไนจีเรีย)
พิดจิน ไนจีเรีย

ฟิจิ
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฟินแลนด์
ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)
ฟิลิปปินส์ ตากาล็อก

ภาษามายายูกาตัน (มายา)
ภาษามายายูกาตัน มายา
ภาษาอู๋ จีน (เซี่ยงไฮ้)
ภาษาอู๋ จีน เซี่ยงไฮ้
ภาษาเจอร์ซีย์
ภาษาเจอร์ซีย์

มราฐี
มราฐี
มองโกเลีย
มองโกเลีย
มอลตา
มอลตา
มาซิโดเนีย
มาซิโดเนีย
มานซ์
มานซ์
มาลากาซี
มาลากาซี
มาลายาลัม
มาลายาลัม
มาเลย์
มาเลย์

ยูกันดา
ยูกันดา
ยูเครน
ยูเครน

รัสเซีย
รัสเซีย

ละติน
ละติน
ลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลัตเวีย
ลาดิโน
ลาดิโน
ลาว
ลาว
ลิงกาลา
ลิงกาลา
ลิทัวเนีย
ลิทัวเนีย

สกอตส์
สกอตส์
สกอตส์กาลิก
สกอตส์กาลิก
สวาฮีลี
สวาฮีลี
สวีเดน
สวีเดน
สันสกฤต
สันสกฤต
สิงหล
สิงหล
สินธุ
สินธุ
สเปน
สเปน
สเปน - ละตินอเมริกา
สเปน - ละตินอเมริกา
สเปน (อาร์เจนตินา)
สเปน อาร์เจนตินา
สโลวัก
สโลวัก
สโลวีเนีย
สโลวีเนีย

อังกฤษ  (สกอตแลนด์)
อังกฤษ สกอตแลนด์
อังกฤษ - สหราชอาณาจักร
อังกฤษ - สหราชอาณาจักร
อังกฤษ - ออสเตรเลีย
อังกฤษ - ออสเตรเลีย
อังกฤษ - อเมริกัน
อังกฤษ - อเมริกัน
อังกฤษ - แคนาดา
อังกฤษ - แคนาดา
อังกฤษ (สำเนียงค็อกนีย์)
อังกฤษ สำเนียงค็อกนีย์
อังกฤษ (อินเดีย)
อังกฤษ อินเดีย
อัมฮารา
อัมฮารา
อัลเซเชีย
อัลเซเชีย
อัสสัม
อัสสัม
อาร์เมเนีย
อาร์เมเนีย
อาหรับ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
อาหรับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหรับ (อียิปต์)
อาหรับ อียิปต์
อาหรับ (เลบานอน)
อาหรับ เลบานอน
อาหรับ (โมร็อกโก)
อาหรับ โมร็อกโก
อาหรับมาตรฐานสมัยใหม่
อาหรับมาตรฐานสมัยใหม่
อาเซอร์ไบจาน
อาเซอร์ไบจาน
อิกโบ
อิกโบ
อิตาลี
อิตาลี
อินโดนีเชีย
อินโดนีเชีย
อีโลกาโน
อีโลกาโน
อุซเบก
อุซเบก
อูรดู
อูรดู

ฮังการี
ฮังการี
ฮาวาย
ฮาวาย
ฮินดี
ฮินดี
ฮิบรู
ฮิบรู

เกาหลี
เกาหลี
เขมร
เขมร
เคิร์ดกุรมันชี
เคิร์ดกุรมันชี
เคิร์ดโซรานี
เคิร์ดโซรานี
เช็ก
เช็ก
เซบู
เซบู
เซอร์เบีย
เซอร์เบีย
เดนมาร์ก
เดนมาร์ก
เตลูกู
เตลูกู
เติร์กเมนิสถาน
เติร์กเมนิสถาน
เนปาล
เนปาล
เบงกาลี
เบงกาลี
เบมบา
เบมบา
เบรตัน
เบรตัน
เบลารุส
เบลารุส
เบอร์เบอร์
เบอร์เบอร์
เปอร์เซีย
เปอร์เซีย
เฟลมิช
เฟลมิช
เมารี
เมารี
เยอรมัน
เยอรมัน
เยอรมันสวิส
เยอรมันสวิส
เวลส์
เวลส์
เวียดนาม
เวียดนาม
เอสเปรันโต
เอสเปรันโต
เอสโตเนีย
เอสโตเนีย
เฮติ
เฮติ
เฮาชา
เฮาชา

แอฟริกานส์
แอฟริกานส์
แอลเบเนีย
แอลเบเนีย

โครเอเชีย
โครเอเชีย
โชนา
โชนา
โซมาลี
โซมาลี
โปรตุเกส
โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โปรตุเกส - บราซิล
โปแลนด์
โปแลนด์
โยรูบา
โยรูบา
โรมาเนีย
โรมาเนีย
โวลอฟ
โวลอฟ
โอริยา
โอริยา
โอโรโม
โอโรโม

ไทย
ไทย
ไอซ์แลนด์
ไอซ์แลนด์
ไอริช
ไอริช